Regulamin Kadry Wojewódzkiej Młodzików Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego na rok 2015

REGULAMIN KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW
Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego na rok 2015

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w akcjach (zgrupowaniach, zawodach i konsultacjach) Kadry Wojewódzkiej Młodzików organizowanych lub współorganizowanych przez Trenera Koordynatora, KPZSzach lub Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych.

2. We wszystkich sprawach dotyczących akcji KW należy komunikować się z Trenerem Koordynatorem (TK).

 

II. Zasady powoływania.

1. Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.

2. Do Kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubu zarejestrowanego w Kujawsko-Pomorskim Związku Szachowym, wypełniającego statutowe obowiązki.

3. W skład kadry wojewódzkiej:

  • KWM (roczniki 2005, 2006, 2007) wchodzą przede wszystkim osoby, które w 2014 roku uzyskały min. 5 punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, finaliści (2015) MPM do lat 10 oraz osoby dodatkowe wg kryterium: wynik w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, wynik w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów (makroregion), wynik w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.

  • z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Młodzieżowej Akademii Szachowej.

4. Powołanie do kadry wojewódzkiej następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd KPZSzach na wniosek TK.

 

III. Obowiązki członka kadry.

1. Członek kadry ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza sportowego oraz zgody opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniach i konsultacjach startowych. Skan badań i zgody opiekunów prawnych należy przesłać do TK przed każdą akcją.

2. Członek kadry zobowiązany jest do uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach startowych kadry organizowanych przez TK.

3. Członek kadry jest zobowiązany do reprezentowania barw Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w meczach międzyokręgowych, zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

4. Członka kadry obowiązuje sportowe zachowanie oraz przestrzeganie regulaminów zgrupowań i imprez.

5. Członek kadry ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem akcji. Zwolnienie z udziału w zajęciach może nastąpić tylko decyzją TK lub trenerem na danej akcji KW.

6. O niemożności udziału w akcji KW członek kadry, opiekun prawny zawodnika lub klub, którego jest członkiem musi powiadomić Trenera Koordynatora w formie mailowej lub pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 7 dni przed akcją.

7. Członek kadry podczas akcji KW ma obowiązek stosować się do wszelkich poleceń trenerów oraz być odpowiednio wyposażony, zgodnie z zaleceniami TK lub trenera na danej akcji.

8. Podczas akcji KW członek kadry powinien niezwłocznie poinformować trenera o wszelkich dolegliwościach, urazach i chorobach.

9. Członek kadry nie ma prawa opuszczać obiektu, na którym odbywa się akcja bez zgody TK. Członek kadry musi pozostawać na terenie obiektu w godzinach od 21:00 do 8:00.

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

11. Członkowi kadry nie wolno wprowadzać na teren obiektu osób postronnych bez zgody TK.

12. Członek kadry nie powinien dożywiać się we własnym zakresie oraz zażywać lekarstw bez konsultacji z TK lub trenerem na danej akcji KW.

13. Członek kadry lub jego opiekun prawny powinien poinformować TK lub trenera na danej akcji KW o zażywanych przez członek kadry lekarstwach lub stosowanej przez zawodnika diecie.

14. Wszyscy członkowie powołani do kadry obowiązkowo muszą wykonać MTSF (test sprawności fizycznej), nie zastosowanie się oznacza brak możliwości powołania do kadry w 2 następnych latach.

15. TK może ustalić dodatkowe obowiązki członka kadry nie zamieszczone w Regulaminie.

16. Członkom kadry bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających i wyrobów tytoniowych pod rygorem natychmiastowego opuszczenia akcji i wydalenia z Kadry Wojewódzkiej oraz możliwością niepowołania do KW w następnych latach.

 

IV. Organizacja akcji KWJ.

1. Organizator zapewnia członkom kadry opieką osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędny do przeprowadzenia akcji sprzęt szachowy i sportowy.

2. Terminarz akcji KW na dany rok jest ogłaszany przez TK na stronie www.kpzszach.pl do końca maja każdego roku. Każda modyfikacja jest ogłaszana niezwłocznie przez TK na stronie www.kpzszach.pl jako obowiązująca i jest przesyłana e-mailem do zawodników i zawodników rezerwowych KW.

3. Szczegółowe informacje odnośnie konkretnych akcji są przekazywane przez TK zainteresowanym kadrowiczom nie później niż 10 dni przed akcją.

 

V. Sprawy finansowe.

1. Członek kadry lub jego klub zobowiązany jest do pokrycia części kosztów akcji KW zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami.

2. Organizator zobowiązuje się do przeznaczenia środków z wpłat własnych na koszty organizacji akcji KW.

 

VI. Odpowiedzialność i kary.

1. Organizator odpowiada za przeprowadzenie akcji KW zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. Członek kadry, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w akcji Kadry Wojewódzkiej może zostać ukarany dyskwalifikacją na okres do 3 miesięcy lub skreśleniem z listy Kadry Wojewódzkiej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze, jakie posiadają członkowie kadry podczas akcji KW.

4. Członek kadry ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez nich szkody w miejscu pobytu.

5. Członek kadry naruszający postanowienia niniejszego regulaminu może zostać:

a) ukarany naganą,

b) wydalony z akcji szkoleniowej – na koszt opiekunów prawnych,

c) skreślony z listy zawodników kadry wojewódzkiej,

d) niepowołany do KW w następnych latach.

6. Decyzje, o której mowa w punkcie III.16 i VI.5 podejmuje Trener Koordynator.

7. Od decyzji TK przysługuje zawodnikom lub klubom możliwość odwołania do Zarządu KPZSzach.

 

VII. Przepisy końcowe.

1. Niniejszy Regulamin powinien zostać przedstawiony zawodnikom KW i ich opiekunom prawnym. Zapoznanie się z regulaminem powinni potwierdzić oni formułą „zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania” oraz własnoręcznymi podpisami.

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu i spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzja należy do Trenera Koordynatora.

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.