Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego KPZSzach

Projekt regulaminu dyscyplinarnego

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego

Niniejszy regulamin jest opracowany na bazie regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego, uchwalonego przez Zarząd PZSzach w 2013 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przez dyscyplinę, w rozumieniu niniejszego regulaminu, w Polskim Związku Szachowym (skrót PZSzach), należy pojmować przestrzeganie przez członków PZSzach oraz zawodników, sędziów, trenerów, instruktorów, działaczy szachowych lub inne osoby uczestniczące w życiu szachowym – statutu, uchwał, zarządzeń i regulaminów obowiązujących na terenie działania Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego (skrót KPZSzach).

1.2. Odpowiedzialność dyscyplinarną, określoną w regulaminie ponoszą także rodzice czy opiekunowie niepełnoletnich zawodników, zarejestrowanych w centralnym rejestrze PZSzach.

1.3. Każde działanie mające służyć poprawie wyniku sportowego, pozostające w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

1.4. Przewinieniem dyscyplinarnym, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest naruszenie zasad współżycia społecznego, a także naruszenie obowiązujących przepisów, jeśli czyn pozostaje w związku z uczestnictwem w ruchu sportowym.

1.5. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza ruchem sportowym.

2. ZADANIA STATUTOWE ZWIĄZKU

2.1. W zakresie postępowania dyscyplinarnego zadania statutowe KPZSzach są realizowane przez trzyosobową Komisję Dyscyplinarną, składającą się z przewodniczącego i dwóch członków, których powołuje i odwołuje Zarząd KPZSzach większością głosów. Komisja rozpatruje przewinienia dyscyplinarne i orzeka w pełnym składzie. W przypadku nieobecności członka komisji uzupełnia się skład komisji o delegowanego przez prezesa KPZSzach członka Zarządu.

2.2. Komisja dyscyplinarna KPZSzach nie rozpatruje przewinień w zakresie przepisów gry. Organem właściwym do wypowiadania się w tym zakresie jest Kolegium Sędziów KPZSzach.

2.3. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące gremia:

2.3.1. Zarządy klubów i sekcji szachowych – w pierwszej instancji w stosunku do swoich członków oraz

2.3.2 Zarząd KPZSzach – w drugiej instancji, w celu rozpatrzenia odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

2.4. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji uprawnione są:

2.4.1. Zarząd klubu (sekcji szachowej) w stosunku do osób wchodzących w skład klubu (sekcji szachowej).

2.4.2. Komisja Dyscyplinarna KPZSzach – odnośnie klubów, sekcji i osób, za przewinienia regulaminowe na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.4.3. Kolegium Sędziów KPZSzach – odnośnie przewinień związanych z pełnieniem funkcji sędziego.

2.5. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych w drugiej instancji uprawnione są:

2.5.1. Komisja Dyscyplinarna KPZSzach – odnośnie orzeczeń zarządów klubów (sekcji) szachowych.

2.5.2. Zarząd KPZSzach – odnośnie orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej KPZSzach.

2.5.3. Kolegium Sędziów PZSzach – odnośnie orzeczeń Kolegium Sędziów KPZSzach.

2.6. W przypadku podejrzeń o doping elektroniczny, farmakologiczny lub fizjologiczny (substancje i metody zabronione) – sprawy należy kierować do Komisji Dopingu PZSzach.

2.7. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

a) Zarzucony czyn nie nosi cech przewinienia dyscyplinarnego.

b) Sprawca w chwili popełnienia czynu nie był osobą fizyczną lub prawną.

c) Sprawca zmarł.

d) Nastąpiło przedawnienie orzekania.

e) Komisja Dyscyplinarna uzna, że środki dyscyplinarne zastosowane przez inne organa są adekwatne do popełnionego przewinienia.

3. RODZAJE KAR

3.1. Kary zasadnicze

 1. Upomnienie,

 2. Ostrzeżenie,

 3. Nagana,

 4. Zawieszenie lub pozbawienie licencji,

 5. Okresowa dyskwalifikacja,

 6. Dożywotnia dyskwalifikacja,

 7. Wykluczenie ze Związku.

3.2. Możliwe do zastosowania są kary dodatkowe jak:

 1. Zakaz piastowania określonych funkcji w komórkach organizacyjnych związku,

 2. Przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek.

 3. Ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu w mediach Związku.

 4. Kary pieniężne.

3.3. Kary dyscyplinarne uważa się za odbyte po upływie:

 1. 6 miesięcy – upomnienie,

 2. 9 miesięcy – ostrzeżenie,

 3. 12 miesięcy – nagana.

4. ZASADY I WYMIAR KARANIA

4.1. W razie popełnienia kilku przewinień, wymierza się jedną karę zasadniczą uwzględniającą popełnione wykroczenia.

4.2. Obok kary zasadniczej można wymierzyć karę dodatkową, której czasokres jest równoległy do zasadniczej.

4.3. Kara dodatkowa nie może być wymierzona samoistnie.

4.4. Karę uważa się za odbytą po upływie okresu na jaki została orzeczona lub po upływie okresu na jaki zawieszono jej wykonanie.

4.5. Na wniosek ukaranego, kara może być częściowo darowana, obniżona lub zawieszona przez organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie lub organ nadrzędny, jeśli zostały spełnione następujące warunki:

 1. Ukarany odbył przynajmniej połowę kary,

 2. W okresie dyskwalifikacji zachowanie ukaranego nie budziło zastrzeżeń.

4.6. W przypadku popełnienia przez ukaranego kolejnego wykroczenia dyscyplinarnego w czasie zawieszenia kary, uważa się je za niebyłe, a organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie co do łącznej kary za oba wykroczenia. Orzeczona kara nie może być niższa niż kara będąca dotychczas w zawieszeniu i podlega wykonaniu w całości.

4.7. Po złożeniu przez zawodnika pisemnego wniosku o zmianę barw klubowych, zarząd klubu (sekcji) nie może przeciw niemu wszcząć postępowania dyscyplinarnego. Takie postępowanie jest wtedy właściwe dla Komisji Dyscyplinarnej KPZSzach.

4.8. W rozgrywkach drużynowych kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników, kapitanów czy działaczy.

4.9. W rozgrywkach indywidualnych kluby odpowiadają solidarnie za swoich członków przypadku udzielenia im delegacji do udziału lub sprawowania funkcji w danym turnieju.

4.10. Kary pieniężne nakłada się w wysokości od 1 do 5 składek rocznych płaconych przez kluby.

5. PODSTAWOWE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE I WYMIAR KAR

5.1. Zawodnik grający w turnieju indywidualnym podlega następującym karom:

 1. Niesportowe zachowanie się na sali gier lub w innych miejscach związanych z zawodami – nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy.

 2. Niezachowanie się do poleceń sędziego lub kierownictwa turnieju – nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy.

 3. Znieważenie sędziego lub innych osób funkcyjnych – dyskwalifikacja do 3 lat.

 4. Uzgodnienie lub próba uzgodnienia wyniku partii – dyskwalifikacja do 3 lat.

 5. Rozmyślne przegranie partii – dyskwalifikacja od 6 miesięcy do 3 lat.

 6. Korzystanie w trakcie partii z pomocy zewnętrznej lub dopingu elektronicznego – dyskwalifikacja od 6 miesięcy do 3 lat.

 7. Wycofanie się z turnieju bez powiadomienia sędziego lub organizatora – nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy.

 8. Naruszenie porządku publicznego, zażywanie środków odurzających – dyskwalifikacja od 6 miesięcy do kary dożywotniej dyskwalifikacji.

 9. Zawodnik występujący pod innym nazwiskiem – dyskwalifikacja do 2 lat.

 10. Udział w zawodach szachowych w trakcie odbywania kary dyskwalifikacji – dodatkowa dyskwalifikacja do 2 lat.

 11. Zawodnik w stanie wskazującym na spożycie alkoholu – dyskwalifikacja do 2 lat.

 12. Zawodnik, który popełnił wykroczenie i został przez sędziego usunięty z turnieju jest automatycznie zawieszony i nie może uczestniczyć w zawodach szachowych do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez organ dyscyplinarny. Okres zawieszenie wlicza się do orzeczonej kary.

5.2. Ponadto jeśli w rozgrywkach drużynowych gra:

 1. Zawodnik nieuprawniony, karze podlegają: zawodnik – dyskwalifikacja do 12 miesięcy, kapitan - dyskwalifikacja do 6 miesięcy, klub – grzywna w wysokości do 3 składek rocznych.

 2. Zawodnik występujący w drużynie pod innym nazwiskiem, karze podlegają również: kapitan - dyskwalifikacja do 3 lat, klub – grzywna w wysokości do 6 składek rocznych.

 3. Zawodnik w okresie zawieszenia lub dyskwalifikacji, karze podlegają również: kapitan – dyskwalifikacja do 3 lat, klub – grzywna w wysokości 6 składek rocznych.

 4. Zawodnik w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, karze podlegają również: kapitan – dyskwalifikacja do 1 roku, kierownik ekipy – dyskwalifikacja do 1 roku.

5.3. Odpowiedzialność osób piastujących różne funkcje:

 1. Zaniedbanie formalnych funkcji kapitana drużyny – od nagany do 6 miesięcy dyskwalifikacji.

 2. Uczestnictwo w uzgadnianiu wyników gry – od 12 miesięcy dyskwalifikacji.

 3. Pełnienie funkcji w stanie nietrzeźwym – od 12 miesięcy dyskwalifikacji.

 4. Zaniedbanie obowiązków sędziego – od 6 miesięcy zawieszenia praw sędziowskich.

 5. Stronniczość w wydawaniu decyzji sędziowskich – od 12 miesięcy zawieszenia praw sędziowskich.

 6. Fałszowanie wyników zawodów – od 2 lat do dożywotniej dyskwalifikacji.

 7. Naganne zachowanie się podczas zawodów – od nagany do dożywotniej dyskwalifikacji.

5.4. Kara dyscyplinarna może być zastosowana wobec klubów w przypadku opuszczenia sali gier przez drużynę na znak protestu lub odmowy dalszego rozgrywania meczu.

5.5. Za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników podczas rozgrywania zawodów szachowych mogą być ukarani dożywotnią dyskwalifikacją organizatorzy, zawodnicy, sędziowie i działacze.

5.6. Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia przez ten sam klub lub tego samego zawodnika pozwala stosować wyższe kary aż do dożywotniej dyskwalifikacji.

5.7. Przewinienia wymienione w tym rozdziale traktuje się jako podstawowe. Wszelkie inne, uznane przez organ dyscyplinarny, podlegają orzecznictwu według uznania w proporcjach do wymienionych powyżej.

5.8. W postępowaniu dyscyplinarnym PZSzach obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

6. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

6.1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku lub uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia.

6.2. Postępowanie odwoławcze drugiej instancji należy przeprowadzić w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

6.3. Stronami w postępowaniu są wnioskodawca składający wniosek o ukaranie oraz obwiniony przeciwko któremu złożono wniosek o ukaranie.

6.4. Obwiniony może mieć obrońcę godnym zaufania i dopuszczonym przez przewodniczącego organu orzekającego do czynności obrończych.

6.5. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadą jawności dla obu stron postępowania. Zasada ta nie dotyczy narady i głosowania nad orzeczeniem.

6.6. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie przewinienia oraz po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonego wniosku.

6.7. Postanowienie z uzasadnieniem o wszczęciu lub odmowie wszczęcia wydaje przewodniczący organu dyscyplinarnego i doręcza stronom.

6.8. Jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka organu dyscyplinarnego, powinien on wyłączyć się od rozpatrywania sprawy.

6.9. Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest do bezstronnej oceny faktów i dowodów oraz zachowania tajemnicy przebiegu postępowania.

6.10. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w rozprawie, w tym do składania wyjaśnień i wniosków oraz oświadczeń co do stwierdzeń strony przeciwnej.

6.11. Na żądanie organu dyscyplinarnego strony są obowiązane przedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi.

6.12. Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

6.13. O terminie i miejscu posiedzenia komisji dyscyplinarnej powiadamia pisemnie przewodniczący zespołu orzekającego. W tym zawiadomieniu należy wpisać klauzulę o przysługującym stronom prawie udziału w posiedzeniu. Strony powinny być zawiadomione listem poleconym lub e-mailem przynajmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy.

6.14. Jeżeli strona była prawidłowo powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.

6.15. Dopuszcza się prowadzenie postępowania drogą elektroniczną. Do autoryzacji tych dokumentów wystarczy potwierdzenie tożsamości osoby składającej wyjaśnienia.

7. ROZPRAWA

7.1. Rozprawą kieruje przewodniczący posiedzenia.

7.2. Rozprawa zaczyna się od przedstawienia zarzutów obwinionemu.

7.3. Po przedstawieniu zarzutów przewodniczący pyta obwinionego czy przyznaje się do zarzucanego czynu i jakie wyjaśnienia chce złożyć.

7.4. Po wysłuchaniu wyjaśnień obwinionego przesłuchuje się świadków oraz odczytuje istotne dla sprawy dokumenty.

7.5. O powołaniu świadków decyduje przewodniczący zespołu orzekającego. Świadkowie mogą być zgłoszeni zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie rozprawy.

7.6. Każdego świadka przesłuchuje się pod nieobecność innych świadków, będących jeszcze przed złożeniem zeznań.

7.7. Po zamknięciu rozprawy przewodniczący udziela głosu obwinionemu w celu ustosunkowania się do przeprowadzonych dowodów. Następnie członkowie zespołu orzekającego odbywają tajną naradę i wydaja orzeczenie. Orzeczenie zapada większością głosów, przy czym żaden nie może się wstrzymać od głosowania.

7.8. Członkowie organu dyscyplinarnego są zobowiązani do zachowania tajemnicy narady.

7.9. Dopuszcza się prowadzenie rozprawy drogą elektroniczną. W takim przypadku wyznacza się stronom termin i miejsce zapoznania się z materiałami postępowania, podając siedmiodniowy termin złożenia ostatecznych oświadczeń. Niewykonanie tych czynności nie wstrzymuje dalszej procedury. Naradę zespołu i głosowanie członków organu dyscyplinarnego zarządza się po zapoznaniu z całością materiałów przez członków organu dyscyplinarnego.

7.10. Z przebiegu rozprawy sekretarz zespołu orzekającego sporządza protokół, który podpisuje również przewodniczący.

8. ORZECZENIA

8.1. Po zakończeniu narady przewodniczący ogłasza stronom sentencję orzeczenia, podając jednocześnie ustne uzasadnienie oraz tryb i termin odwołania od orzeczenia.

8.2. Sentencja orzeczenia powinna zawierać:

 1. Oznaczenie zespołu orzekającego, z podaniem imienia i nazwisk członków zespołu.

 2. Datę i miejsce wydania orzeczenia.

 3. Imię i nazwisko obwinionego oraz jego przynależność do organizacji sportowej.

 4. Określenie czynu zarzucanego obwinionemu.

 5. Orzeczenie o winie i karze (z podaniem podstawy ukarania) lub uniewinnieniu.

8.3. Na żądanie obwinionego orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem doręcza się w terminie późniejszym do 21 dni.

8.4. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

8.5. Dopuszcza się zapoznanie stron z orzeczeniem, przesyłając je w formie elektronicznej.

8.6. Organ orzekający może umorzyć postępowanie, jeżeli nie zebrano wystarczających dowodów popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Może też odstąpić od wymierzenia kary, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące lub względy natury wychowawczej. Takie postanowienie wraz z uzasadnieniem przesyła się do wiadomości stron.

9. ŚRODKI ODWOŁAWCZE I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

9.1. Od orzeczenia zespołu dyscyplinarnego pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie do organu dyscyplinarnego drugiej instancji.

9.2. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie do 14 dni, za pośrednictwem organu który wydał orzeczenie. Jeśli obwiniony nie był obecny na rozprawie, w terminie 14 dni po dniu doręczenia orzeczenia.

9.3. Orzeczenie nie zaskarżone w podanym terminie jest prawomocne.

9.4. Organ dyscyplinarny pierwszej instancji, po zapoznaniu się z odwołaniem, może wydać nowe orzeczenie (w I instancji) zawiadamiając o tym strony. W przeciwnym razie akta sprawy wraz z odwołaniem przesyła w terminie 7 dni do organu dyscyplinarnego drugiej instancji.

9.5. Od orzeczonej kary dożywotniej dyskwalifikacji lub wykluczenia z członkostwa, ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach.

9.6. Rozpoznający odwołanie organ dyscyplinarny drugiej instancji może zatwierdzić zaskarżone orzeczenie, uchylić je w części lub całości lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji.

9.7. Przekazanie do ponownego rozpatrzenia sprawy w pierwszej instancji następuje na skutek stwierdzenia uchybień w przeprowadzeniu postępowania. W tym przypadku należy wskazać niedokładności lub błędy w prowadzeniu sprawy przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji.

9.8. Orzeczenia organu dyscyplinarnego drugiej instancji są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu.

10. PRZEDAWNIENIE I ZATARCIE KARY

10.1. Przedawnienie orzekania następuje po upływie roku od daty popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub od daty otrzymania pisemnego wniosku, potwierdzonego przez właściwy organ dyscyplinarny.

10.2. Organa dyscyplinarne są zobowiązane do prowadzenia ewidencji orzeczonych kar.

10.3. Po upływie dwóch lat od odbycia kary, na wniosek ukaranego, kara zostaje wykreślona z ewidencji przez organ orzekający.

10.4. Akta spraw dyscyplinarnych przechowuje się w archiwum Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.

11. PRZEPISY KOŃCOWE

11.1. Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego są przyjmowane bezpłatnie.

11.2. Odwołania od orzeczeń pierwszej instancji będą przyjmowane po wpłaceniu na rzecz KPZSzach kaucji pieniężnej w wysokości jednej składki klubowej rocznie od osób fizycznych, lub dwóch składek rocznych od klubów.

11.3. Do odwołania należy załączyć kserokopię lub wyciąg bankowy opłaty.

11.4. Kaucja podlega zwrotowi jeśli organ dyscyplinarny drugiej instancji pozytywnie rozpatrzy odwołanie.

11..5. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi KPZSzach.

11.6. Tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy i przepisy dyscyplinarne.

11.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 127, poz. 857).

11.8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów KPZSzach i obowiązuje na terenie działania Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.