WSZ Delegatów KPZSzach 2013 - Regulamin obrad

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego

Bydgoszcz – 17 lutego 2013 roku

REGULAMIN OBRAD

Projekt

 

1.   Zasady ogólne

1.1        W Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach z głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych mający polskie obywatelstwo, wybrani przez kluby/sekcje szachowe.

1.2        W Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach mogą brać udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym delegaci członków wspierających oraz:

a) członkowie Zarządu KPZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,

b) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd KPZSzach.

        Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

1.3        W przypadku braku obecności w Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach ponad połowy delegatów Związku, może sie ono odbyć w drugim terminie, w tym samym dniu, 30 minut później i jest prawomocne, bez względu na liczbę obecnych delegatów, a uchwały podjęte w ustalonym trybie obowiązują wszystkich członków Związku.

2.   Organa Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach

2.1     Organami Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach są:

a.   Przewodniczący obrad 

b.   Komisje Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach:

-          Mandatowo-Skrutacyjna, w składzie 2 osób,

-          Uchwał i Wniosków, w składzie 2 osób.

2.2        Przewodniczącego obrad oraz członków Komisji wybiera się spośród delegatów Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach.

2.3    Przewodniczący obrad:

-          kieruje obradami Zjazdu,

-          czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu” i „Porządku obrad”,

-          podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,

-          udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,

-          zarządza głosowania.

2.4     Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących.

2.5     Zadania Komisji:

-          Mandatowo-Skrutacyjna – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia, oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,

-          Uchwał i Wniosków – przedstawia projekty uchwał zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu.

3.   Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach

3.1        Walne Zgromadzenie Delegatów KPZSzach pracuje na sesjach plenarnych i komisjach.

3.2        Uczestnikom Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach udziela się głosu w dyskusjach na sesjach plenarnych na podstawie zgłoszeń skierowanych do Przewodniczącego obrad. Prawo zabierania głosu poza kolejnością, bez zgłoszenia mają członkowie władz, w celu udzielenia wyjaśnień. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Walne Zgromadzenie może uchwalić inne ograniczenie czasu.

4.   Zasady głosowania

 

4.1        Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział z głosem stanowiącym,

4.2        W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wnioski w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszenia.

4.3        Walne Zgromadzenie Delegatów KPZSzach podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

5.  Postanowienia końcowe

5.1        Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

5.2        Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach są protokołowane. Protokoły Komisji muszą być składane na piśmie. Protokoły obrad są podpisywane przez Przewodniczącego i protokolanta obrad.

5.3        W związku z tym, że delegaci zachowują mandat na okres trwania całej kadencji (&20 Statutu KPZSzach), przedstawiciele klubów, będący na Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach Sprawozdawczo-Wyborczym 14 stycznia 2012 r. w Toruniu i późniejszych dwóch Nadzwyczajnych Zgromadzeniach w Kowalewie Pomorskim (2012) i Bydgoszczy (2012) nie muszą na nowo zgłaszać delegata. Pozostałe osoby muszą mieć potwierdzenie z klubu.

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.