Protokół z I Zebrania Zarządu KPZSzach

W dniu 4 lutego 2012 o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 26 przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.

Zebranie otworzył Prezes Benedykt Mroziński, a listę obecności podpisali:

-           Paweł Jaroch – wiceprezes ds. młodzieży i ewidencji,
-           Robert Śliwonik – wiceprezes ds. organizacyjnych i sportowych,
-           Cezary Kozłowski – sekretarz,
-           Andrzej Dróbka – skarbnik,
-           Jarosław Wiśniewski – członek zarządu ds. dyscypliny,
-           Piotr Szybowicz – członek zarządu ds. historii i wyróżnień.

Przeczytany na wstępie przez pana Benedykta Mrozińskiego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków zarządu.

PORZĄDEK OBRAD:
- Powitanie,
- Przedstawienie porządku obrad,
- Zatwierdzenie i uwagi protokółu z poprzedniego posiedzenia (Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo –Wyborcze w Toruniu w dniu 14 stycznia 2012 r.).

1. Przydział obowiązków poszczególnym członkom Zarządu (podpisanie druku obowiązków).
ref. kol. C. Kozłowski
2. Przygotowanie treści preliminarza dot. środków finansowych do Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy w celu pokrycia kosztów Makroregionu Juniorów oraz Mistrzostw Województwa Juniorów na rok 2012 w granicach 4-5 tysięcy złotych.
ref. kol. P. Jaroch
3. Wyrobienie pieczątek dla nowych członków Zarządu – Prezesa, V-Prezesa ds. Organizacyjnych i Sportowych, V-Prezesa ds. Komisji Młodzieżowej i Ewidencji, Skarbnika, Przewodniczącego Komisji ds. Wyróżnień i Historii sportu szachowego, Przewodniczącego Komisji ds. Dyscypliny i Etyki. Razem 6 pieczątek.
ref. kol. C. Kozłowski
4. Przygotowanie grupy roboczej do opracowania zmian Statutu KPZSzach.
ref. kol. B. Mroziński
5. Rejestracja w KRS i umieszczenie wzorów podpisów przy podpisywaniu przelewów bankowych (Prezes, Skarbnik, Sekretarz) w Banku.
ref. kol. B. Mroziński
6. Rozszerzenie imprez szachowych w Kalendarzu Organizacyjno – Szkoleniowym KPZSzach (uzupełnienie), np. Mistrzostwa Wojewódzkie Kobiet.
ref. kol. R. Śliwonik
7. Przygotowanie oferty do miejsca rozegrania Indywidualnych Mistrzostw Wojewódzkich w Szachach Szybkich - mężczyzn i kobiet oraz Mistrzostw Wojewódzkich Old- Boyów.
ref. kol. B. Mroziński
8. Aktualne sprawy finansowe KPZSzach: 
- Stan konta (zakup druków, znaczków),
- Kluby zalegające z wpłatą wpisowego do DMR, 
- Opłaty sędziów uprawnionych do sędziowania zawodów szachowych w 2012 roku i rozgrywek PMR – 2011/2012r.
9. Sprawy różne: 
- korzystanie z biura KPZSzach w Toruniu przy ul. Słowackiego 118 a,
- współpraca z Księgową, p. M. Beutler,
- korespondencja (odbiór),
- inne.

          Pan Mroziński zaproponował również, aby w przyszłości sprawozdania ze swojej działalności w okresie, jaki upłynie pomiędzy kolejnymi zebraniami zarządu KPZSzach składali: prezes i wiceprezesi, na co zainteresowane osoby wyraziły zgodę.

          Następnie Prezes KPZSzach zwrócił się do członków zarządu o rozpoczęcie dyskusji na temat przyjęcia i zatwierdzenia protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2012 roku w Toruniu, opracowanego przez pana Cezarego Kozłowskiego. Pojawiły się tutaj opinie, iż przedstawiony protokół zawiera sporo nieścisłości, jednak uzgodniono, że bezcelowe będzie dalsze rozprawianie na temat ostatecznego tekstu dokumentu. Członkowie zarządu jednogłośnie uznali, iż do opracowania pana Kozłowskiego zostaną wniesione poprawki zgłoszone drogę mail’ową przez pana Janusza Augustowskiego. Zarząd podzielił opinię pana Augustowskiego, iż sędziowie (niezależnie od posiadanych klas, stażu czy doświadczenia) również za swoje decyzje powinni ponosić konsekwencje, jednak istotnym jest, aby ewentualne kary wymierzały merytorycznie uprawnione do tego instytucje.

          W związku z kontrowersjami, jakie budził przedmiotowy protokół, Paweł Jaroch zaproponował, aby protokół z obecnego zebrania zarządu KPZSzach opracował Jarosław Wiśniewski, na co ten wyraził zgodę. Robert Śliwonik dodał, iż na kolejne zebrania zarządu wypożyczy sprzęt umożliwiający sprawną rejestrację przebiegu obrad.

          W dalszej części obrad, pan Cezary Kozłowski przedstawił posiadane przez niego opracowania dotyczące przydziału obowiązków poszczególnym członkom zarządu. Paweł Jaroch zauważył, iż kilka z przedstawionych punktów zawierają się w innych, jak również należy dodać kilka punktów w ramach nowych zadań poszczególnym członkom zarządu. Obaj panowie uzgodnili (za zgodą pozostałych członków zarządu), że do czasu kolejnego zebrania dokonają wspólnego opracowania zadań i obowiązków poszczególnych osób zasiadających w zarządzie KPZSzach. Pan Mroziński zaproponował natomiast, aby każdy z członków zarządu miał uprawnienia do reprezentowania zarządu KPZSzach w rozmowach z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, co jednogłośnie zostało zaaprobowane. Jednak decyzje wiążące się z konsekwencjami finansowymi czy prawnymi podejmowane będą już przez pozostałych członków zarządu.

          W tym miejscu Paweł Jaroch zaproponował, aby na wzór Polskiego Związku Szachowego wprowadzić elektroniczny sposób głosowania niektórych spraw istotnych dla związku – co również uzyskało jednogłośną akceptację zarządu.

          Benedykt Mroziński nawiązując do opracowania uprawnień i zadań poszczególnym członkom zarządu, zaznaczył aby szczególną uwagę poświęcić zredagowaniu obowiązków skarbnika, jak również przyspieszenie procedur związanych z wydawaniem licencji, uzyskiwaniem faktur, rachunków, itp.

          Rozpatrując temat przyznawanych licencji członkowie zarządu zwrócili uwagę (Paweł Jaroch i Robert Śliwonik) na problem uzyskiwania przez szachistów zaświadczeń medycznych od specjalistów medycyny sportowej. Obecnie przyjmowane są zaświadczenia od „zwykłych” lekarzy, co w razie wystąpienia zjawiska losowego nie zabezpiecza związku przed ewentualnymi roszczeniami. Członkowie zarządu doszli do wniosku, iż należy podjąć stanowcze kroki w celu sformalizowania tego problemu, tzn. wprowadzenia zapisu o konieczności uzyskiwania przez osoby ubiegające się o wydanie licencji zawodniczej, zaświadczenia zdrowotnego od lekarza medycyny sportowej. Oczywiście wymóg taki stwarza większe obciążenia finansowe (obecnie około 60-80 zł), jednak zarząd podejmie kroki w celu wypracowania porozumienia (umowy) z konkretnymi osobami w celu uzyskania jak najniższej kwoty za wystawienie takiego zaświadczenia.

          Kolejna sprawa, będąca przedmiotem dyskusji dotyczyła tzw. preliminarza – dokumentu pozwalającemu KPZSzach na uzyskanie od Stowarzyszenia Związków Sportowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć sportowych (dotychczas środki takie – około 7.000,00 zł – przeznaczane były na organizację MAKROREGIONU juniorów). Z relacji Prezesa Mrozińskiego wynika, iż druk dokumentu preliminarza otrzymał od byłego skarbnika KPZSzach – Tomasza Wodzyńskiego w dniu wyboru tj. 14.01.2011 r. Andrzej Karpińki twierdził, że on otrzymał do wglądu pismo ponaglające ze SZS w dniu 07.01.2012 r. Paweł Jaroch zaznaczył, że on w ogóle nie był o sprawie poinformowany. Po rozmowie pana Mrozińskiego z wiceprezesem Stowarzyszenia Związków Sportowych panem Żukowskim okazało się, iż stowarzyszenie to kilkakrotnie w 2011 roku monitorowało do poprzedniego zarządu KPZSzach o przesłanie wypełnionego wniosku na przydział środków finansowych. Ostatnie pismo w tej sprawie SZS przesłało do KPZSzach w listopadzie 2011 roku (bez odzewu), gdzie w trybie pilnym domagano się otrzymania przedmiotowego wniosku. Pozostaje zadać pytanie, kto z poprzedniego składu zarządu dopuścił się takiego zaniedbania i w jakim celu? Kończąca się kadencja poprzedniego zarządu nie zwalniała go z obowiązków wypełnienia formalności, które były w przedmiocie jego kompetencji. Obecny zarząd uznał, że działania poszczególnych osób (A. Karpiński oraz TWodzyński) w tej sprawie, a w zasadzie ich brak, są wysoce naganne. Pan Żukowski również podzielił się z panem Mrozińskim swoją opinią, iż współpraca z wymienionymi w nawiasie byłymi członkami zarządu KPZSzach była delikatnie mówiąc „niezadowalająca”. W konsekwencji w chwili obecnej KPZSzach praktycznie utracił około 7.000,00 zł w skutek zaniedbań poprzedniego zarządu, gdyż środki te już zostały rozdysponowane przez Stowarzyszenie Związków Sportowych dla innych beneficjentów. Prezes Mroziński zapowiedział jednak przeprowadzenie jeszcze kilku rozmów w tej materii z władzami SZS, jednak ich skutek jest niewiadomy.

          Obecny zarząd nie ma kompetencji do wyciągania konsekwencji wobec poszczególnych członków poprzedniej kadencji, poza podaniem do publicznej wiadomości przebiegu sprawy, a ocena tych działań pozostaje już w gestii indywidualnej każdego czytelnika.

          W dalszej części obrad zarząd zajął się uzyskaniem spójnego stanowiska w sprawie wyrobienia nowych pieczątek poszczególnym członkom zarządu. Paweł Jaroch zaproponował, aby w ramach racjonalizacji kosztów nie wyrabiać pieczątek osobom, które ich nie potrzebują (Jarosław Wiśniewski i Piotr Szybowicz, na co ci wyrazili zgodę). Ponadto ustalono, iż pozostałe osoby ze składu zarządu otrzymają nowe pieczątki ze zmienionym w nazwie tekstem. Z kolei pieczątki ogólne zostaną wyrobione po zmianie siedziby związku.

          Kolejnym punktem obrad było powołanie grupy roboczej do zmiany statutu KPZSzach. Zaproponowano powołanie przedmiotowej grupy w następującym składzie:

-Paweł Jaroch,
-Robert Śliwonik,
-Janusz Augustowski (o ile wyrazi zgodę).

          Do połowy bieżącego roku zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie dotyczące zmiany Statutu w punktach dotyczących:

- opłat wpisowego do niektórych rozgrywek o mistrzostwo KPZSzach (w związku z nowymi wytycznymi PZSzach),
- potrzebnych zmian w Statucie KPZSzach (przygotowanym przez grupę roboczą). Będzie również prowadzona dyskusja nad ewentualnymi zmianami w rozgrywkach DMR. Jarosław Wiśniewski zaproponował tutaj, aby ten temat poprzedziła rzeczowa dyskusja na łamach forum internetowego, celem zapoznania się z opiniami osób zrzeszonych w ramach rozgrywek KPZSzach (zgoda pozostałych członków zarządu).

          W dalszej części zebrania zarządu poruszono temat rozszerzenia oferty imprez szachowych organizowanych przez KPZSzach. Prezes Mroziński zaproponował zorganizowanie mistrzostw województwa kobiet, jednak w opinii kilku innych członków zarządu takie zawody nie miały by obecnie dużej frekwencji. Poza tym organizowane obecnie zawody zawierają w sobie klasyfikację w kategorii kobiet i mężczyzn.

          Tematem zbieżnym, jednak wynikającym z porządku obrad był kolejny punkt tj. „Turnieje”. Omawiając organizację kalendarza imprez zarząd zaaprobował przyznanie panu Pawłowi Pawłowskiemu (UKS OPP Toruń) organizacji w kwietniu 2012 roku mistrzostw województwa przedszkolaków, a następnie mistrzostw województwa oldboy’ów. Na ten cel zarząd ze środków związku przeznaczy niezbędną kwotę pieniędzy na zakup medali, pucharów za pierwsze miejsca oraz opłaci sędziego. Podobnie sprawa wyglądać będzie w Nakle nad Notecią, które jest organizatorem Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich. Na tą imprezę zarząd przeznaczy kwotę 300,00 zł tytułem zakupu pucharów (pierwsze miejsca) oraz medali, jak również opłacenia sędziego głównego. W tym miejscu Jarosław Wiśniewski (organizator) referując stan przygotowań do mistrzostw oświadczył, że do chwili obecnej zebrana pula nagród tego turnieju wynosi około 2.000,00 zł (możliwe, iż do marca jeszcze wzrośnie, co jest przedmiotem rozmów ze sponsorami) nie licząc wpływów na nagrody finansowe, uzyskanych z wpisowego.

          Dodatkowo w sali przyległej do sali gier w Nakielskim Ośrodku Kultury zabezpieczono możliwość zakupu obiadu za około 10 zł, lub innych napojów (przyległa restauracja będzie czynna przez cały czas trwania zawodów). Wysoce prawdopodobne jest ufundowanie ekstra nagrody finansowej dla osoby, która wygra mistrzostwa z kompletem zwycięstw.

          Przy okazji omawiania organizacji imprez szachowych rangi mistrzostw województwa zarząd był jednomyślny w stosunku do zaproponowanego wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu (jak i jego spożywania) na salach gier lub w ich okolicach. Zarząd jako współorganizator turniejów, będzie obligował organizatorów tych imprez o restrykcyjne traktowanie uczestników zawodów, których stan będzie wskazywał na upojenie alkoholowe (łącznie z usunięciem z sali gier).

Najmłodszy Członek KPZSzach

4-letni Wiktor Wiśniewski - najmłodszy członek KPZSzach (zdj. Konrad Schmidt)

          W dalszej części obrad poruszono sprawy księgowości, finansowe i aktualne. Tytułem wstępu Benedykt Mroziński oświadczył, iż Polski Związek Szachowy domaga się uregulowania niedopłat, powstałych w skutek nieterminowego opłacenia składek członkowskich przez MGOK Mrocza oraz AZS UKW Bydgoszcz. Zarząd wyraził opinię, iż kluby te będąc winnym całego zdarzenia muszą uregulować powstałą niedopłatę.

          Pan Mroziński zaproponował również, aby zrezygnować z tzw. dyżurów, gdyż w dobie informatyzacji, każdy z członków zarządu w razie potrzeby jest dostępny pod wskazanym w internecie numerem telefonu jak i adresem e-mail, co zostało jednogłośnie zaakceptowane. Ponadto Prezes KPZSzach zreferował, iż obecnie koszt związany z wynajmem biura związku (Toruń, ul. Słowackiego 118A) wynosi około 30,00 zł / miesiąc, w związku z czym zwrócił się do zarządu o uzyskanie opinii co do dalszego korzystania z siedziby związku. Robert Śliwonik stwierdził, iż ma możliwość zorganizowania biura/siedziby związku z połową marca br. w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 13, a koszt wynajęcia pomieszczeń będzie zerowy. Również Robert Śliwonik oświadczył, iż jest w stanie zlecić obsługę finansową i prawną wyspecjalizowanemu podmiotowi z Bydgoszczy, który za tę usługę otrzymałby wynagrodzenie w granicach tego, jakie obecnie otrzymuje księgowa z Torunia (około 300,00 zł / miesiąc). Zarząd pozytywnie przyjął propozycję pana Śliwonika, jednak konkretne decyzję zostaną podjęte na kolejnym zebraniu zarządu, gdzie wiceprezes ds. organizacyjnych przedstawi konkretne umowy w przedmiotowych sprawach.

 

          Podczas obrad nad w/wym. punktem dokonano niezbędnych podpisów oraz wypełniono wnioski do KRS, w celu dokonania niezbędnych formalności związanych z wyłonieniem nowych władz związku.

          Zebrany zarząd KPZSzach w ramach punktu obrad „Inne” zajął się takimi aspektami jak: zaległości w opłatach dokonywanych przez kluby na konto związku. Pan Mroziński oświadczył, że obecnie na koncie związku jest ponad 10 tys. zł (w styczniu było nieco ponad 7 tys. zł). Podwyższony stan konta jest związany z dokonaniem przez niektóre kluby opłat członkowskich i innych zaległości. Wobec powyższego niezbędnym jest przesłanie do Żnina faktury za dokonane przelewy, jednak obecnie w skutek ograniczeń formalnych jest to jeszcze nie możliwe. W związku z tym zarząd upoważnił pana Benedykta Mrozińskiego oraz Cezarego Kozłowskiego do zmiany wzoru podpisów w banku celem późniejszego załatwiania spraw finansowych związku. Poza tym Robert Śliwonik zaproponował, aby w najbliższej przyszłości dokonać inwentaryzacji klubów „dłużników”, do których zostaną przesłane listy polecone z żądaniem dokonania zaległych opłat w określonym terminie pod rygorem skreślenia z listy klubów – członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. Powyższe zyskało akceptacje pozostałych członków zarządu. Paweł Jaroch zobligował się do opracowania listy „dłużników”, które zostaną już objęte, zaproponowaną drogą windykacji. Podobny problem dotyczy sędziów, zalegającymi z opłatami za składkę roczną, którzy sędziują mecze DMR.

          Omawiając sprawy sponsorskie głos zabrał Jarosław Wiśniewski, który oświadczył, iż jest w toku rozmów z jedną z firm działających na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, która na początek chce przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł na zakup sprzętu na potrzeby szkolenia szachowego dzieci i młodzieży. Będą prowadzone działania mające pozyskanie jak największej ilości kompletów szachów z pozyskanej kwoty od sponsora. Jarosław Wiśniewski zaproponował, żeby zakupiony sprzęt przekazać (po kilka szachownic) do ośrodków borykających się z brakami sprzętowymi, po podpisaniu stosownej umowy obligującej obdarowane ośrodki do realizacji programu szkolenia dzieci i młodzieży w okresie co najmniej 3-5 lat (termin do ustalenia). Pan Mroziński wyraził obawę, iż zarząd może nie mieć kontroli nad sposobem wykorzystania sprzętu przez obdarowane ośrodki, toteż warta rozpatrzenia jest kwestia przejęcia w posiadanie przez wyznaczoną osobę lub podmiot zakupionego sprzętu, a następnie jego wypożyczanie do klubów organizujących imprezy szachowe. Jarosław Wiśniewski zaznaczył, iż taka decyzja będzie sprzeczna z intencją sponsora. Ostatecznie uzgodniono, że punkt ten zostanie rozpatrzony podczas kolejnego zebrania zarządu i już prawdopodobnie po otrzymaniu konkretnej sumy pieniędzy.

Najmłodszy Członek KPZSzach

Zarząd KPZSzach (bez Piotra Szybwicza) - w studio fotograficznym (zdj. Konrad Schmidt)

          Jarosław Wiśniewski poruszył jeszcze kwestie związane z możliwością umieszczania na stronie KPZSzach logo lub reklamy sponsora, ofiarującego na konto związku określone kwoty pieniędzy. Przybyły na końcową fazę obrad Dawid Ziółkowski stwierdził, że jest taka możliwość. Ponadto Dawid Ziółkowski zreferował stan prac nad nową stroną Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, która przybiera finalny wygląd. Do tej pory koszty związane z opracowaniem i uruchomieniem strony (wraz z pracą nad jej kształtem), jakie poniósł Dawid Ziółkowski wyniosły 910,00 zł netto, wobec czego zarząd jednogłośnie zaakceptował ich pokrycie ze środków finansowych związku.

          Duża dyskusja wywiązała się przy omawianiu projektu podwyższenia opłat, jak również zmianie stawek za poszczególne procedury związane z rejestracją zawodników lub ich przechodzenia do innych klubów. Robert Śliwonik wyraził przekonanie, że stawki obowiązujące aktualnie w KPZSzach są za niskie i powinny być zrównane, co najmniej do poziomu obowiązującego w Warszawie. Zgody takiej nie wyrazili pozostali członkowie zarządu, z tym, że pan Cezary Kozłowski wstrzymał się od głosu. Zarząd zaaprobował natomiast tabelę opłat przedstawioną przez Pawła Jarocha, wśród których najistotniejsze zmiany dotyczą:

          A.   Wprowadzenia opłaty za wypożyczenie zawodnika z kategorią okręgową (okres wypożyczenia do 3 miesięcy), tylko do 
                 zawodów drużynowych – 100 zł,
          B.   Opłata za zmianę klubu zawodnika z kategorią okręgową – 40 zł,
          C.   Opłata za nadanie kategorii okręgowych:
                  -     II – 40 zł,
                  -     III – 30 zł,
                  -     IV i V – bez opłat.
          D.        Opłata za zarejestrowanie nowego zawodnika – 30 zł.

          Na koniec pan Benedykt Mroziński przedstawił wnioski przesłane do zarządu KPZSzach o przyznanie honorowych odznak PZSzach, następującym osobom:

A.    Brązowych:

-           Romanowi TASARZOWI,
-           Wojciechowi KWIATKOWSKIEMU,
-           Zbigniewowi WINIARSKIEMU,
-           Arturowi NIKLEWICZOWI,
-           Markowi KUBICKIEMU,
-           Władysławowi DĄBKOWI,

B. Srebrnej: 

-           Zbigniewowi KUBICKIEMU,

 C. Złotej:

 -           Józefowi KLUGIEWICZOWI.

Wszystkie wymienione powyżej kandydatury uzyskały akceptację zarządu.

Zebranie zostało zakończone po 3,5 godzinach.   

Po zebraniu wszyscy członkowie pojechali do profesjonalnego studia fotograficznego na sesję zdjęciową zorganizowaną bezpłatnie dzięki Dawidowi Ziółkowskiemu.

Protokółował
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
J
arosław Wiśniewski

 

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.