Protokół z obrad Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej KPZSzach

Bydgoszcz, 10 stycznia 2009 r.

W sobotę 10 stycznia 2009 r. odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy sprawozdawczo-wyborcza wojewódzka konferencja sędziowska KPZSzach. Zebranie rozpoczęło się o godz. 13,15 w sali wystaw artystycznych MDK. Zebranie otworzył Mariusz STOPPEL, reprezentujący gospodarza obiektu, który przedstawił działalność sekcji szachowej MDK Nr 1, a następnie zaprosił do prezydium przewodniczącą Kolegium Marię MICHALSKĄ, której kadencja właśnie upływała i oddał jej głos. Maria MICHALSKA wyraziła zadowolenie z licznej frekwencji na konferencji i zaproponowała przewodnictwo obrad Januszowi AUGUSTOWSKIEMU, co zostało jednomyślnie przegłosowane. Na protokolanta wybrany został Ulrich JAHR.

Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z porządkiem konferencji:

1. Otwarcie konferencji
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Powołanie komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Kolegium
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Sprawozdanie komisji mandatowej
8. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Kolegium
9. Wybór komisji skrutacyjnej (osoby nie kandydujące do Kolegium)
10. Wybory przewodniczącego Kolegium na okres 2009 - 2012 r.
11. Zgłaszanie kandydatów na członków Kolegium
12. Wybory członków Kolegium (cztery osoby)
13. Dyskusja programowa i plan pracy Kolegium
14. Część szkoleniowa - zmiany przepisów gry i turniejowych FIDE
15. Dyskusja na tematy przepisów gry i turniejowych
16. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
17. Podjęcie uchwały programowej dla wybranego Kolegium
18. Zakończenie konferencji

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
W skład komisji mandatowej weszli Andrzej MICHALSKI i Michał BOROCH.
Do komisji uchwał i wniosków wybrani zostali: Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej SZCZEŚNIAK i Leszek BULTROWICZ.
Sprawozdanie z działalności Kolegium w upływającej kadencji złożyła Maria MICHALSKA (załączone do protokołu).

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali kolejno:
Ulrich JAHR - stwierdził, że KPZSzach posiada liczną kadrę sędziowską zdolną do przeprowadzenia dużych imprez szachowych. W tej dziedzinie Związek jest w czołówce krajowej, posiadając aż 63 licencjonowanych sędziów szachowych. Z tego powodu KPZSzach powinno zadecydować, aby w rozgrywkach A-Klasy również obowiązkowo angażować sędziego każdego meczu. Zaproponował, aby w skład Kolegium zgłaszali się sędziowie dysponujący komputerem z dostępem do Internetu. Umożliwi to tańszą pracę przyszłego Kolegium i możliwość bieżącego porozumiewania się w każdej sprawie, bez potrzeby tracenia czasu na posiedzenia i dojazdy.

Z wypowiedzią polemizował Andrzej KARPIŃSKI, który nie widział potrzeby powiększania kosztów organizacji meczów A-Klasy poprzez angażowanie sędziego i proponował utrzymanie dotychczasowej praktyki sędziowania meczów w A-Klasie przez kapitanów drużyn.
Również Sławomir WIERZBICKI zauważył, że w amatorskiej A-Klasie meczu nie musi z urzędu sędziować licencjonowany sędzia, chociaż niektóre mecze kluby jednak angażują sędziego. Poddał krytyce działalność Kolegium, które nie rozpatrzyło jego wniosku w sprawie odwołania od kojarzeń na zawodach Open w Kowalewie Pom. W tych sprawach głos zabierało jeszcze kilku sędziów, poruszając problem organizacji spraw sędziowskich w Regionie.

Komisja Mandatowa złożyła sprawozdanie ze swojej czynności. W konferencji wzięło udział 22 sędziów KPZSzach, wśród nich 20 posiadających aktualną licencję sędziowską. Są to:

IA Ulrich JAHR, sędziowie klasy państwowej; Kazimierz BUDNIK, Paweł JAROCH, Janusz AUGUSTOWSKI, Maria MICHALSKA, Andrzej MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI, Michał BOROCH i Andrzej KARPIŃSKI, sędziowie klasy pierwszej; Piotr SKOWROŃSKI, Mariusz STOPPEL, Cezary KOZŁOWSKI i Mariusz MAZALON, sędziowie klasy drugiej; Jerzy ŚNIADECKI, Piotr DOLIŃSKI, Paweł GROCHOWALSKI, Przemysław JAHR, Marek GASZKOWSKI, Leszek BULTROWICZ, Waldemar STARZYŃSKI oraz dwóch bez licencji (bez głosu stanowiącego) Rafał DYBOWSKI i Andrzej SZCZEŚNIAK.
10 sędziów mieszka w Bydgoszczy, 5 w Toruniu, 2 we Włocławku, 3 w Świeciu, po 1 w Grudziądzu i Żninie. 1 sędzia klasy IA, 8 - klasy P, 4 - klasy I oraz 9 klasy II.

Kolejnym punktem obrad było zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Kolegium. Ulrich JAHR zgłosił i uzasadnił kandydaturę Pawła JAROCHA. Andrzej KARPIŃSKI zgłosił kandydaturę Ulricha JAHRA, Andrzej MICHALSKI zgłosił Janusza AUGUSTOWSKIEGO, a Paweł GROCHOWALSKI - Sławomira WIERZBICKIEGO. Spośród zgłoszonych kandydatów tylko Paweł JAROCH wyraził zgodę na kandydowanie. Przystąpiono więc do wyboru komisji skrutacyjnej w skład której weszli Paweł GROCHOWALSKI i Rafał DYBOWSKI. W tajnym głosowaniu Paweł JAROCH otrzymał 16 głosów na 20 głosujących i został wybrany przewodniczącym Kolegium Sędziów KPZSzach na kadencję 2009 - 2012 r.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Kolegium. Zgłoszeni zostali: Maria MICHALSKA, Ulrich JAHR, Piotr DOLIŃSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Janusz AUGUSTOWSKI, Jerzy ŚNIADECKI i Cezary KOZŁOWSKI. Dwaj ostatni nie wyrazili zgody na kandydowanie, wobec czego przewodniczący obrad zarządził głosowanie o zamknięciu listy kandydatów do Kolegium KPZSzach, co zostało przyjęte przez zebranych.

W tajnym głosowaniu na członków Kolegium oddano 19 ważnych głosów i jeden nieważny. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Ulrich JAHR - 19, Janusz AUGUSTOWSKI - 17, Piotr DOLIŃSKI - 16, a Andrzej KARPIŃSKI i Maria MICHALSKA po 10. Przewodniczący obrad zarządził dogrywkę o jedno miejsce. W drugim głosowaniu Andrzej KARPIŃSKI otrzymał 12 głosów i wszedł w skład Kolegium, a Maria MICHLSKA otrzymała 8 głosów.

Protokoły komisji mandatowej i skrutacyjnej są załączone do protokołu z obrad.

W dyskusji programowej głos zabierali kolejno:

Ulrich JAHR - zwrócił uwagę na dwie ogólnopolskie imprezy szachowe, które odbędą się w 2009 r. na terenie KPZSzach. Są to Błyskawiczne Mistrzostwa Polski w dniach 30 - 31 maja w Bydgoszczy oraz ogólnopolska konferencja sędziów szachowych w Toruniu, której termin jest uzależniony od ukazania się i opublikowania w Polsce nowelizowanych Przepisów Gry i Turniejowych FIDE. Obydwie imprezy są w kręgu zainteresowania całego środowiska sędziowskiego i powinniśmy się do nich solidnie przygotować. Również pewnej modyfikacji wymagają regulaminy indywidualnych i drużynowych mistrzostw KPZSzach kolejnych edycji, w związku z nowelizacją od 1 lipca br. Przepisów FIDE. Wybrane Kolegium będzie mieć zatem znacznie więcej pracy niż dotychczas.

Andrzej KARPIŃSKI zaproponował, aby ogólnopolska konferencja sędziowska odbyła się tak jak co roku, czyli w listopadzie, jest to najdogodniejszy termin dla większości środowiska.

Sławomir WIERZBICKI stwierdził, że Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach (4 stycznia 2009 r.) odbyły się w niewłaściwym terminie ze względu na brak w tym czasie jakichkolwiek dotacji dla klubów, wolałby też aby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o datację na organizację ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej, ale termin listopada nie jest dobry dla takiego wystąpienia, ponieważ cykl rozliczeń z dotacji kończy się w październiku.

Przemysław JAHR zwrócił uwagę, że sprawy sędziowskie KPZSzach są obecnie przedstawiane na trzech witrynach internetowych. Piotr DOLIŃSKI właśnie uruchomił projekt specjalistycznej witryny sędziowskiej i tylko tam powinno się umieszczać artykuły i dyskusję z linkiem do witryny KPZSzach WWW.szachy.lo.pl

Cezary KOZŁOWSKI wskazał na zwiększenie stawek sędziowskich oraz zbyt małą obsadę sędziów asystujących na zawodach wojewódzkich (makroregion i błyskawiczne tylko główny z jednym asystentem). W ramach Kolegium należałoby utworzyć referat obsługujący pracę poszczególnych sędziów w Regionie. Sławomir WIERZBICKI stwierdził, że sprawy finansowe powinny być omówione i zatwierdzane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym KPZSzach, które odbędzie się za tydzień.

Ulrich JAHR omówił najnowszy komunikat finansowy PZSzach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy sędziowskie (licencje, opłaty sędziowskie i ryczałty na zawodach). Otrzymanie nowej licencji wiąże się z wypełnieniem deklaracji zgłoszeniowej do której należy dołączyć badanie lekarskie, dwa zdjęcia legitymacyjne i ksero opłaty licencyjnej w wysokości 30 zł na konto KPZSzach.

Sędziowie klas centralnych są obowiązani dokonać dorocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w wysokości 60 zł na konto PZSzach. Sędziowie klas okręgowych wpłacają rocznie kwotę 50 zł na konto KPZSzach. Bez uiszczenia powyższej opłaty sędzia nie jest uprawniony do sędziowania zawodów szachowych. Jako sędzia główny DMR przestrzegł sędziów angażowanych do meczów drużynowych aby opłatę uregulowali na kilka dni przed sędziowaniem, w przeciwnym razie zespół gospodarzy meczu będzie mieć karny wyjazd w kolejnej rundzie gdy przypadnie rola gospodarza. Wyjątkowo najbliższa runda V DMR (11 stycznia) jest zwolniona z tego obowiązku, jednak sędzia musi dokonać wpłaty niezwłocznie w najbliższym tygodniu. Stawki ekwiwalentu sędziowskiego za sędziowanie meczów drużynowych zostały w 2009 r podwyższone do kwoty 60 zł.

Po krótkiej przerwie odbyła się część szkoleniowa, którą prowadził Ulrich JAHR, przy pomocy komputera i rzutnika. Omówione zostały i przedyskutowane przewidywane zmiany z dniem 1 lipca 2009 r. Przepisów Gry i Turniejowych FIDE, na podstawie zapisów ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Krakowie oraz biuletynu Kolegium Sędziów PZSzach nr 1/2009. Wykładowca podał również interpretacje kilka przykładów z praktyki turniejowej. Na poruszane tematy wywiązała się ożywiona dyskusja.

Po zakończeniu części szkoleniowej przewodniczący komisji uchwał i wniosków przedstawił projekt uchwały do realizacji przez Kolegium KPZSzach.

1. Termin ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu jest uzależniony od opublikowania nowelizowanych przepisów Gry i Turniejowych FIDE, spotkanie takie może odbyć się w czerwcu, październiku lub listopadzie br. (+19 = 1 głosów).
2. Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach należy organizować w terminie późniejszym (nie na początku stycznia) z przyczyn finansowych - brak środków w klubach (+16, =3, -1).
3. Nie wprowadzać konieczności obsady sędziowskiej w meczach A-Klasy (+9, =2, -7).
4. Należy zorganizować szkoleniową wojewódzką konferencję sędziowską niezwłocznie po opublikowaniu drukiem nowelizowanych Przepisów Gry i Turniejowych FIDE (nie głosowano).
5. Podczas zawodów mistrzowskich obsada sędziowska powinna być liczniejsza - jeden sędzia asystent na 20 zawodników (+12, =7).
6. Wystąpić na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym z wnioskiem o dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego celem organizacji ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej (nie głosowano).
Na zakończenie konferencji Paweł JAROCH podziękował zebranym za wybór na przewodniczącego Kolegium. Zebrani wyrazili uznanie dla pracowników MDK Nr 1 dyr. Piotra SKOWROŃSKIEGO i trenera Mariusza STOPPLA za wzorowe przygotowanie konferencji w pięknej sali z napojami i słodyczami dla uczestników. Działacze MDK Nr 1 obiecali w przyszłości również organizować imprezy wojewódzkie na które zapraszają zawodników, sędziów, działaczy i trenerów szachowych.

Na tym konferencję zakończono o godz. 16,45. Trwała 3,5 godziny.

Protokółował Ulrich JAHR.

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.